Water School

Vodna šola je mednarodni projekt za povečanje pija vode iz pipe v šolah. Cilj projekta je spodbuditi učence in dijake, da v šoli redno pijejo vodo iz pipe, in tako izboljšati njihovo zdravje, izboljšati učno koncentracijo in uspešnost ter zmanjšati količino plastičnih odpadkov. Šola, ki sodeluje v projektu Vodna šola, omogoča učencem, da v šoli pijejo vodo iz pipe, učencem zagotovi steklenice, kozarce ali druge posode za pitje. V šoli ni mogoče kupiti pijač z dodanim sladkorjem, učenci ne prinašajo sladkih pijač od doma, učitelji v razredu pijejo vodo iz pipe (in so vzor učencem), učence spodbujajo k upoštevanju pitnega režima.

Spletna stran

Water School

Koristne povezave

How to become a Water School

Država

Češka

Medijske objave

* NAMIG*

'Poskrbite, da ima vsak otrok svoj bidonček za vodo in da si učiteljice v razredu vzamejo čas za skupno pitje vode.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in s podnebnimi spremembami?

Projekt Vodna šola podpira poziv češkega ministrstva za okolje #stopplasticwaste. Šole, ki ne dovolijo uporabe plastičnih steklenic za enkratno uporabo, imajo pomembno vlogo pri izvajanju strategije EU za ravnanje s plastiko. Projekt "Vodna šola" pomaga pri izpolnjevanju ciljev Evropskega Zelenega dogovora, zlasti strategije za odpravo onesnaževanja. Projekt podpira krožno gospodarstvo, ki med drugim predlaga prenehanje proizvodnje embalaže za enkratno uporabo. Projekt prispeva tudi k izpolnjevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). Cilj 6.6 pravi: Do leta 2020 zagotoviti zaščito in obnovo ekosistemov, povezanih z vodo, vključno z gorami, gozdovi, mokrišči, rekami, vodonosniki in jezeri.

Kdo je vključen?

Učitelji, ravnatelji, starši, učenci ... vsi, ki želijo v šoli uvesti boljšo in bolj zdravo kulturo pitja, potrebujejo zaveznike. O tej temi se pogovorite z vodstvom šole, vzgojitelji in starši. Pripravite prepričljive argumente ter obveščajte in motivirajte kolege iz učiteljskega zbora.

Kako sodelujejo udeleženci?  

Make the decision to become a 'Water School' and set a start for implementation (for example, from the beginning of next school year)
It takes a few preliminary steps before you become a Water School:
•    Ensure the availability of drinking water in all classrooms and corridors.
•    If necessary, contact your drinking water supplier to verify water quality.
•    Provide students with drinking containers (bottles, glasses, cups).
•    Create common drinking rituals.
•    Remind pupils to drink water regularly during school day. 
•    Introduce the topic of water consumption, health and plastic waste to the pupils 
•    Inform and involve parents in the project.
•    Organise a 'Water School' project day once a year.

Odločite se, da boste postali "vodna šola " in določite začetek izvajanja (na primer z začetkom naslednjega šolskega leta).
Preden postanete vodna šola, je potrebnih nekaj predhodnih korakov:
- Zagotovite razpoložljivost pitne vode v vseh učilnicah in na hodnikih.
- Po potrebi se obrnite na dobavitelja pitne vode, da preverite kakovost vode.
- Učencem zagotovite posode za pitje (steklenice, kozarce, skodelice).
- Ustvarite skupne rituale pitja - učitelji pijejo vodo skupaj z učenci v razredu.
- Učence opomnite, da morajo med šolskim dnem redno piti vodo. 
- Učencem predstavite temo porabe vode, zdravja in plastičnih odpadkov. 
- Obveščajte starše in jih vključite v projekt.
- Enkrat na leto organizirajte projektni dan "Vodna šola".

Ključni koraki: 

1. Evaluate Existing Drinking Water Resources

As a starting point, a review of water quality and accessibility in the school should be completed. This includes an evaluation of current drinking water policies, as well as the current condition of the water supply and water dispensers (water fountains, taps, access to drinking bottles in class, etc). 

2. Develop your Water School plan

Using the results of your evaluation, start to think about solutions for any issues that came up in stage 1. The plan should be developed using a whole school approach in order to ensure that all voices within the school are heard. You may wish to set up a ‘Water School Council’ that comprises teaching staff, children, lunchtime assistants, parents and senior management.

3. Approve your Water School plan

Speak to stakeholders: Meet with senior management / budget holders to discuss what is practical and available. Also talk to school facilities operators and school maintenance staff in order to discuss the best implementation options for the plan.

4. Implement the plan

Once everything has been approved and the funding is in place, it is time to implement your plan:

  • Identify personnel needs and training: Identify whether additional staff time or training is necessary to implement the proposed solutions.
  • Develop water drinking incentives. One of the most important parts of implementing a Water School plan is to ensure that the response from students will mirror the effort that went into making the water available.

1. Ocena obstoječih virov pitne vode

Na začetku poglejte kakovost vode na šoli in njeno razpoložljivost - je voda v vseh učilnicah? Pitna voda je ustrezna po pravilnikih o pitni vodi, dostopnost vode pa lahko pomeni: pitnike, pipe, plastične bidone (kjer ni dostopa do pitne vode).

2. Naredite svoj načrt za vodno šolo 

Na podlagi ocene obstoječih virov pitne vode razmislite o rešitvah za vprašanja, ki so se vam tedaj pojavila. Načrt je treba razviti z vsemi zaposlenimi, da bodo slišani vsi. Morda boste želeli ustanoviti "svet vodne šole", ki ga sestavljajo pedagoško osebje, otroci, pomočniki pri kosilu, starši in vodstvo.

3. Potrdite svoj načrt šole za vodo

Pogovorite se z zainteresiranimi stranmi: srečajte se z vodstvom/upravljavci proračuna in se pogovorite o tem, kaj je praktično in kaj je na voljo. Če je potrebno, se pogovorite se tudi z upravljavci šolskih objektov in šolskim vzdrževalnim osebjem.

4. Izvajanje načrta

Ko je vse odobreno in je zagotovljeno financiranje, je čas za izvajanje načrta:

Opredelite potrebe po osebju in usposabljanju: ugotovite, ali za izvajanje predlaganih rešitev zaposleni potrebujejo dodaten čas ali usposabljanje.
Razvijte spodbude za pitje vode. Eden najpomembnejših del pri vodni šoli je zagotoviti, da bodo učenci radi in redno pili vodo.